[Promise] Kết Nối & Tích Hợp Promise Vào Mạng Lưới Hệ Thống Hiện Tại