Promise Vess A7000 Series – Thiết bị lưu trữ NVR mới dành cho giám sát IP