Promise Vess A7000 Series – Thiết bị lưu trữ NVR mới được thiết kế cho giám sát IP