Tại sao tốc độ truyền dữ liệu của máy chủ lưu trữ lại quan trọng?