Promise Pegasus – giải pháp hỗ trợ cho MacOS Big Sur và M1 Chip