Promise Pegasus đã hỗ trợ toàn diện cho MacOS Big Sur và M1 Chip